Akta Perlindungan Data Peribadi

Gambaran keseluruhan

Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA"), Simplepay Gateway Sdn. Bhd. Dan / atau kumpulan syarikatnya (dirujuk selepas ini sebagai "senangPay") sedar dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan privasi anda. senangPohon berhak untuk meminda Notis ini kepada klien pada bila-bila masa dan akan memberi notis mengenai pindaan tersebut di laman web syarikat (www.senangpay.my) atau melalui mod lain yang difikirkan sesuai oleh syarikat, yang akan dimaklumkan kepada anda dengan jelas.

Tujuan pemprosesan

senangPay memproses data peribadi anda hanya untuk tujuan tertentu dan terhad.
Anda bersetuju bahawa semua data peribadi yang dikumpulkan dan / atau diproses oleh senangPay boleh termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut:Untuk berkomunikasi dengan anda;

 • Untuk memberitahu anda mengenai produk dan perkhidmatan kami;
 • Menanggapi pertanyaan dan aduan anda dan secara umumnya menyelesaikan pertikaian;
 • Untuk menghantar bahan promosi;
 • Untuk memproses permohonan dan penyediaan Produk dan / atau Perkhidmatan senangPay;
 • Untuk tujuan pemasaran dan tujuan penyelidikan;
 • Penyelesaian dana, Pengembalian atau Pembatalan, Sengketa dan / atau Pemunggahan balik transaksi pembayaran;
 • Pentadbiran am dan Menguruskan dan menyenggarakan akaun dan kemudahan anda dengan kami;
 • Kemas kini, menyatukan dan meningkatkan ketepatan rekod kami;
 • Perkhidmatan pembayaran berulang dan / atau tokenization;
 • Mengendalikan penyelidikan dan tinjauan, yang semata-mata untuk tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;
 • Memenuhi keperluan pendedahan mana-mana undang-undang yang mengikat kita;
 • Untuk audit, pematuhan dan tujuan pengurusan risiko;
 • Apa-apa maksud lain yang kami anggap perlu dan / atau yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan,garis panduan dan / atau pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan.
Pendedahan kepada pihak ketiga

senangPay boleh mendedahkan data peribadi anda kepada ahli gabungan atau pihak ketiga kami yang melaksanakan perkhidmatan atas nama senangPay dan dengan berbuat demikian, kami akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berkenaan.

Penerimaan dasar

Anda diberi notis bahawa Produk dan / atau Perkhidmatan hanya akan disediakan kepada anda apabila anda menerima dan secara nyata bersetuju dengan syarat-syarat Dasar Privasi ini, di mana penerimaan dan persetujuan nyata itu akan dibuktikan oleh anda mengklik atau menyemak atau menunjukkan dengan sewajarnya bahagian persetujuan berkaitan borang pendaftaran atau dokumen lain yang mungkin diberikan kepada anda, mengikut mana-mana yang berkenaan. Dengan demikian menandakan penerimaan anda tentang terma Dasar Privasi ini, anda akan dianggap telah secara nyata bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda dengan senangPay atau mana-mana ejen, pekerja, rakan kongsi dan / atau kontraktor yang diberi kuasa untuk tujuan seperti yang digariskan. Anda dengan ini bersetuju dan menerima bahawa dengan mendaftarkan dan / atau terus menggunakan Produk dan / atau Perkhidmatan, anda membenarkan dan bersetuju dengan data peribadi anda yang diproses oleh dan jika diperlukan, didedahkan kepada kelas pihak ketiga seperti yang dikenalpasti oleh senangPay untuk tujuan senangPay menyediakan Produk dan / atau Perkhidmatan kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda juga dengan ini bersetuju secara eksplisit agar senangPay memproses mana-mana data peribadi sensitif yang berkaitan dengan tujuan tersebut.

Penarikan balik persetujuan

Walau apa pun yang bertentangan, anda boleh pada bila-bila masa menarik balik persetujuan anda agar senangPay memproses apa-apa data peribadi anda atau mana-mana bahagian atau bahagian yang sama dengan menghantar kepada senangPay di alamat yang dinyatakan di bawah notis penarikan bertulis dan dalam tempoh ditetapkan di bawah PDPA. senangPay akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menguatkuasakan penolakan persetujuan anda, setakat mana pengeluaran tersebut tidak bertentangan dengan mana-mana obligasi undang-undang yang lain.

Jika anda tidak mahu data peribadi anda dikongsi dengan mana-mana pihak lain, atau jika anda tidak ingin diminta untuk produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh senangPay atau mana-mana pihak lain termasuk pihak ketiga, sila beritahu kami secara bertulis pada maklumat komunikasi sebagai diberikan di bawah.

Anda hendaklah, dengan permintaan bertulis, diberikan akses kepada semua data peribadi yang dipegang atau disimpan atau diproses oleh senangPay. Untuk mengelakkan kekeliruan, ""akses"" bagi tujuan peruntukan ini bermakna pengataan data peribadi anda yang diproses oleh atau bagi pihak senangPay dan mempunyai satu salinan data peribadi yang disampaikan atau disampaikan kepada anda dalam bentuk yang boleh difahami senanglah senangPay.

Selaras dengan PDPA, dan setakat yang tidak terhad oleh undang-undang lain yang berkenaan, kami boleh:

 • Caj yuran pentadbiran untuk memproses permintaan anda untuk akses atau pembetulan ke Data Peribadi, dengan mematuhi yuran yang dinyatakan dalam sub-peraturan PDPA; dan
 • Menolak untuk mematuhi permintaan anda untuk akses atau pembetulan kepada Maklumat Peribadi dan memberikan anda sebab tertulis untuk tindakan sedemikian.

Sila ambil perhatian bahawa dalam situasi tertentu, kami mungkin terpaksa menahan akses kepada data peribadi anda, contohnya di mana kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta untuk bersifat komersial sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama.

Pembetulan data peribadi

Anda boleh pada bila-bila masa membuat permintaan bertulis untuk senangPay untuk membetulkan apa-apa data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau ketinggalan zaman dan senangPay hendaklah, apabila menerima permintaan bertulis anda untuk pembetulan, ambil semua yang perlu langkah-langkah untuk memberi kesan kepada pembetulan tersebut.

Sila hantar sebarang permintaan untuk pengeluaran kebenaran atau meminta akses dan / atau pembetulan kepada mana-mana Data Peribadi seperti berikut:

Hubungi Kami

 • Alamat Email: [email protected]
 • Nombor Telefon : +60350312588 / +60327712707
 • Nombor Faks : +60350312598
 • Alamat: Unit K03-10-3A, UOA Business Park, No. 1 Jalan Pengaturcara, U1/51A, Seksyen U1,40150 Shah Alam, Selangor

Dengan menerbitkan polisi ini di laman web ini, kami akan menganggap pelanggan dan / atau pelanggan kami telah dimaklumkan.